Gebruiksvoorwaarden Website

De bepalingen beschreven in onderstaande rubriek zijn van toepassing op alle bezoekers van onze website en door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Alhoewel N-Allo zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert N-Allo niet dat alle informatie die de website bevat, adequaat, juist en volledig is.

N-Allo kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van de bedrijfswaarde van N-Allo. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen en semestriële verslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, merken en handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van N-Allo, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaandelijke toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Websites van derden

N-Allo kan op haar website links voorzien naar websites van derden. N-Allo is echter nooit verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, en kan niet gehouden worden tot het leveren van enige garantie met betrekking tot de diensten en producten die worden aangeboden door deze derden. N-Allo kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zou worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website.

Toepasselijk Recht - Bevoegde Rechtbank

Deze voorwaarden en alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zullen inzake bevoegd zijn.Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Contract

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (verder de “Algemene Voorwaarden”) vormen samen met de bepalingen van de Offerte het contract waaronder u producten en/of diensten van ons afneemt (verder gezamenlijk het “Contract”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen van onze Offerte, hebben de bepalingen van de Offerte voorrang.

De bepalingen van het Contract zijn de enige bepalingen die van toepassing zijn op de levering van onze diensten en producten, met uitdrukkelijke uitsluiting van welke andere bepalingen ook, in het bijzonder de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever.

2. Offertes

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding in de desbetreffende Offerte, zijn onze Offertes geldig voor twee maanden te rekenen vanaf de dag van hun verzending.

De Opdrachtgever kan een bestelling plaatsen door de Offerte voor akkoord te ondertekenen en aan N-Allo terug te bezorgen binnen voormelde termijn. Dergelijke bestelling door de Opdrachtgever is onherroepelijk. Indien de Opdrachtgever dit wenst kan hij ook een bestelbon aan N-Allo bezorgen, doch deze zal enkel aanvaard worden indien de door de Opdrachtgever ondertekende Offerte in bijlage wordt gevoegd. In ieder geval zullen enkel de voorwaarden van het Contract van toepassing zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van enige bepalingen die zich op de bestelbon van de Opdrachtgever zouden bevinden.

Indien de bestelling bij N-Allo toekomt buiten de termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag van verzending van de Offerte, zal N-Allo het recht hebben om de bestelling al dan niet te aanvaarden, zonder dat N-Allo verplicht is om haar beslissing te motiveren.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, zijn de verbintenissen van N-Allo zoals omschreven in de Offerte en in deze Algemene Voorwaarden inspanningsverbintenissen (en géén resultaatverbintenissen) en dienen zij als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

Leveringstermijnen zijn niet bindend. Zij kunnen derhalve geen aanleiding geven tot een verplichting tot het betalen van schadevergoeding of tot ontbinding van het Contract.

3. Prijs

Alle prijzen in onze Offertes zijn exclusief BTW en exclusief enige andere belastingen en/of heffingen. Al dergelijke belastingen en heffingen (met uitzondering van de inkomstenbelasting van N-Allo) zijn integraal ten laste van de Opdrachtgever.

Zelfs indien de prestaties van N-Allo worden uitgevoerd in het kader van een project waarvoor een vaste totale prijs werd overeengekomen, dan zal de Opdrachtgever voor elk bijkomend of aanvullend werk dat besteld en uitgevoerd werd, een prijssupplement verschuldigd zijn.

4. Bel-me-niet

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de wettelijke verplichtingen na te leven die voortvloeien uit de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, in het bijzonder de artikels 126 tot 132 met betrekking tot de bel-me-niet-lijst. N-Allo zal in dit opzicht handelen in opdracht van de Opdrachtgever, die finaal verantwoordelijk blijft.

De Opdrachtgever garandeert bijgevolg dat de bestanden, die ter beschikking gesteld worden van N-Allo voor het uitvoeren van de outbound-oproepen, conform zijn aan bovengenoemde wetgeving en vrijwaart N-Allo voor elke vordering van derden in geval van niet-nakoming van deze wetgeving.

5. Bescherming Persoonsgegevens

N-Allo respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening 2016/679). Voor meer info: zie onze privacyverklaring.

6. Overmacht

Elk geval van overmacht (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend faillissement of in het gebreke blijven van een onderaannemer of leverancier, stakingen, onlusten, ongeval van om het even welke aard, natuurramp, etc.) bevrijdt N-Allo van haar verplichtingen voor de periode dat de Overmacht blijft duren.

7. Facturatie

N-Allo facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen einde maand.

De facturen en de diensten en/of producten waarmee zij verband houden worden onherroepelijk verondersteld aanvaard te zijn als de facturen niet schriftelijk geprotesteerd worden binnen de 10 werkdagen na hun uitgifte.

Bij gebrek aan betaling op hun vervaldag, zullen onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht geven op verwijlinteresten aan de intrestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten zijn verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag dat N-Allo integrale betaling van de factuur ontvangt.

Bovendien worden de facturen van N-Allo bij gebrek aan tijdige betaling van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 €.

Bij gebrek aan tijdige betaling van haar facturen is N-Allo tenslotte gemachtigd een deel of het geheel van haar prestaties te schorsen totdat volledige betaling werd bekomen van de Opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

N-Allo is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse materiële schade die voortvloeit uit haar zware fout. De vergoeding van deze schade wordt in elk geval beperkt tot het totale bedrag dat N-Allo van u heeft ontvangen voor de uitvoering van dit Contract in de 12 maanden die voorafgaan aan het schadegeval. In geen geval kan de totale schadevergoeding die N-Allo verschuldigd is, meer bedragen dan 1 miljoen euro per kalenderjaar.

N-Allo is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, productieverlies, winstderving en verlies van inkomsten. De Opdrachtgever is gehouden om in ieder geval de nodige maatregelen te nemen die in redelijkheid verwacht mogen worden tot beperking van uw schade.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Elk van beide partijen blijft eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten waarover ze beschikt met betrekking tot de informatie, documenten, teksten, gegevens enz. die ze in het kader van onderhavig contract meedeelt aan de andere partij en/of in het kader van dit contract zal ontwikkelen.

N-Allo is de houder van alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot het programma, de technologie die het voorwerp uitmaakt van de bestelbon, en alle aanvullende ontwikkelingen, applicaties, knowhow en zakengeheimen die ermee gepaard gaan. Door het ondertekenen van de bestelbon erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk hierover geïnformeerd te zijn.

De rechten van N-Allo behelzen eveneens alle documentatie over het programma – technische of andere documenten – die in het kader van deze bestelbon ter beschikking wordt gesteld.

N-Allo verleent, strikt binnen het uitvoeringskader en de looptijd van het contract, aan de opdrachtgever het recht om gebruik te maken van zijn programma’s, voor zover dit gebruik strookt met wat bepaald is in onderhavige algemene voorwaarden.

De opdrachtgever zal geen toestemming geven aan derden om het programma in kwestie te gebruiken en zal zijn werknemers ook duidelijk informeren over de rechten van N-Allo op deze programma’s en over het feit dat het hun verboden is op welke manier dan ook inbreuk te plegen op deze rechten, ze bekend te maken aan derden of toestemming te verlenen om ze op welke wijze dan ook te laten gebruiken door niet-gemachtigde personen.

Bij overtredingen kan N-Allo de toestemming tot het gebruik van het programma beëindigen en het contract van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden, onverminderd eventuele schadevergoedingen en intresten. Indien dit gebeurt, zal de in de bestelbon overeengekomen prijs onmiddellijk volledig opeisbaar zijn, ongeacht het moment waarop het contract door de schuld van de opdrachtgever werd verbroken.

Indien de opdrachtgever of zijn aangestelden een verbetering op het programma zouden ontwikkelen, dan zijn ze gehouden hierover onmiddellijk alle informatie over te maken aan N-Allo. Alle intellectuele-eigendomsrechten op deze eventuele verbeteringen zullen van rechtswege worden overgedragen aan N-Allo, die aan de opdrachtgever gratis het gebruiksrecht over deze verbeteringen zal verlenen voor de duur van het contract.

Het gebruiksrecht geldt uitsluitend voor de duur en het voorwerp van dit contract en kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een overdracht van om het even welk ander intellectuele-eigendomsrechten of van intellectuele-eigendomsrechten met een ruimer toepassingsbereik.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om tijdens de duur van het contract en tot minimaal twee jaar na het verbreken ervan geen activiteiten uit te oefenen die concurrentie betekenen voor de activiteiten van N-Allo.

De opdrachtgever zal erover waken geen inbreuken te plegen op merken waarvan N-Allo de houder is en zal van deze merken in geen geval gebruikmaken voor enige doeleinden waarvoor de houder niet zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Indien N-Allo zijn merknaam zou aanbrengen op een element dat door de opdrachtgever ter beschikking werd gesteld, dan zal de opdrachtgever gehouden zijn om de gebruiksvoorwaarden te respecteren van deze uiterlijke tekens, zoals die hem door N-Allo zullen worden meegedeeld.

10. Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid van het aanbod – De inhoud van het aanbod is strikt vertrouwelijk en blijft de exclusieve eigendom van N-Allo. De partijen mogen de inhoud van het aanbod niet bekendmaken aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere partij. Door het bevestigen van een bestelling gaat de opdrachtgever er uitdrukkelijk mee akkoord dat N-Allo in commerciële berichten mag verwijzen naar het contract met de opdrachtgever en in die berichten gebruik mag maken van de handelsnaam en/of het merk en/of het logo van de opdrachtgever.

Alle informatie die in het kader van de uitvoering van het contract door N-Allo wordt meegedeeld aan de opdrachtgever of waarvan de opdrachtgever kennis krijgt, ongeacht de vorm (mondeling, schriftelijk, beschrijvingen, gebruiksaanwijzingen, nota’s, verslagen, plannen enz.) en ongeacht de aard ervan (technisch, administratief, commercieel, financieel enz.), wordt eveneens beschouwd als vertrouwelijke informatie.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om tijdens de uitvoering van het contract en tot vijf jaar na het einde ervan op geen enkele manier vertrouwelijke informatie bekend te maken of te verspreiden, en evenmin op enige wijze derden in de mogelijkheid te stellen voordeel te halen uit deze informatie, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van N-Allo. De opdrachtgever mag de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken binnen het kader en de looptijd van het contract. Na afloop van het contract zal de vertrouwelijke informatie, net als eventuele kopieën ervan, worden teruggegeven aan N-Allo. N-Allo kan ook aan de opdrachtgever vragen om mee te delen welke maatregelen hij heeft genomen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen.

De opdrachtgever mag de vertrouwelijke informatie wel meedelen aan zijn personeelsleden die belast zijn met de uitvoering van het contract, en dit conform de voorwaarden van het contract.

De vertrouwelijke informatie blijft de exclusieve eigendom van N-Allo. Het meedelen van vertrouwelijke informatie door N-Allo aan de opdrachtgever verleent aan deze laatste geen enkel licentie- of gebruiksrecht op deze informatie of op de intellectuele rechten van N-Allo die ermee verband houden. Alle rechten op de bescherming van deze informatie door een intellectueeleigendomsrecht zijn voorbehouden aan N-Allo.

In geval van niet-naleving van deze vertrouwelijkheidsclausule behoudt N-Allo zich het recht voor het lopende contract onmiddellijk te ontbinden, zonder enige schadevergoeding en onverminderd het recht om schade te verhalen die uit de verbreking voortvloeit.

De vertrouwelijkheidsverplichting geldt evenwel niet voor die documenten waarvoor de betrokken partij kan aantonen dat:

  • ze al publiek bekend waren vooraleer ze aan andere partijen werden meegedeeld of tot het publieke domein zijn gaan behoren zonder toedoen of nalatigheid van de betrokken partij;
  • ze al over de documenten in kwestie beschikte zonder dat ze die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft verkregen via de andere partijen;
  • ze de documenten heeft verkregen via een onafhankelijke bron die niet rechtstreeks of onrechtstreeks is gebonden door een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de andere partijen.

11. Ontbinding

De Opdrachtgever heeft op elk ogenblik het recht om een Contract voor bepaalde duur van minder dan 12 maanden éénzijdig te beëindigen, mits betaling aan N-Allo van het volledige verschuldigde bedrag voor de totale opdracht (desgevallend prorata berekend op basis van de reeds geleverde diensten en/of producten).

N-Allo heeft het recht om een dergelijk contract eenzijdig te beëindigen, mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 week, ter kennis gebracht aan de Opdrachtgever door middel van een aangetekende zending met ontvangsbevestiging.

De Opdrachtgever heeft op elk ogenblik het recht om een Contract voor onbepaalde duur of met een looptijd van 12 maanden of meer éénzijdig te beëindigen, mits het respecteren van een opzegtermijn van 6 maanden, ter kennis gebracht aan N-Allo door middel van een aangetekende zending met ontvangstbevestiging.

N-Allo heeft op elk ogenblik het recht om een dergelijk Contract op te zeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van het versturen aan de Opdrachtgever van een aangetekende opzegbrief.

Elke partij heeft het recht om het Contract onmiddellijk op te zeggen, zonder tussenkomst van de rechtbank en zonder hiervoor enige schadevergoeding te zijn verschuldigd, indien de andere partij één of meerdere van haar essentiële verplichtingen onder het Contract niet nakomt en nalaat om deze alsnog na te komen binnen een termijn van 20 werkdagen na hiertoe door de eerste partij te zijn aangemaand door middel van een aangetekend schrijven.

12. Overdracht

Partijen mogen het Contract slechts overdragen aan een derde mits voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere partij en op voorwaarde dat deze derde er zich uitdrukkelijk toe verbindt het Contract na te leven.

13. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Het beslechten van geschillen tussen N-Allo en de Opdrachtgever behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, die uitsluitend het Belgische recht zullen toepassen.